Ardiente

Stowarzyszenie Behawiorystów | Hodowców Psów | Hodowli dzikich kotów

Szkolenia i Specjaliści ds. zwierząt

Nadzór nad hodowlami dla psów

Zrzeszamy licencjonowane hodowle, które wyznają zasady i wprowadzają rozwiązania dla dobrostanu zwierząt.

Nadzór nad specjalistami ds. zwierząt

Współpracujemy ze specjalistami z różnych dziedzin behawiorystyki i etologii aby ujednolicić metody nauczania i poprawić jakość usług.

Dzikie Duże Koty

Nadzór nad hodowlami Serwali Afrykańskich i innych hodowli dzikich kotów.

web-design-studio-05

Dbamy o dobrostan zwierząt

" W 2019 roku w schroniskach dla zwierząt przebywało 105 188 psów oraz 31 116
kotów. Liczbę zwierząt przebywających w schronisku wykazano jako sumę liczby
zwierząt przybyłych do schroniska w 2019 r. oraz liczby zwierząt przebywających
w schronisku na koniec 2018 r. "

Psy poza kontrolą w Polsce

W Polsce jedynymi danymi dotyczącymi psów pozostających poza kontrolą dysponuje Polski Związek Łowiecki. Według szacunków tej organizacji w latach 2003–2009 średnia liczba psów wałęsających się na terenach pozamiejskich wynosiła ok. 100 tys., a zdziczałych było ok. 40 tys. Szkody finansowe z tytułu polowań przez psy na jeleniowate, dzika (Sus scrofa) i zająca szaraka (Lepus eurpaeus) w tym samym okresie wykalkulowano na 36 mln zł (28). Liczbę zwierząt dzikich i domowych zagryzionych przez psy według tego samego. W innej pracy przeprowadzono badanie ankietowe dotyczące występowania i behawioru psów pozostających poza kontrolą i zdziczałych w poszczególnych obwodach łowieckich. Ankietę wysłano do wszystkich obwodów (ponad 2500), a odpowiedź potwierdzająca występowanie psów poza kontrolą nadeszła z 500. Najliczniej dane napłynęły z obwodów łowieckich województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Zwierzęta zdziczałe według relacji respondentów stanowiły w tym badaniu jedynie nieznaczny odsetek (2%). Psy pozostające poza kontrolą występowały głównie na obszarach niezalesionych, były aktywne przez całą dobę i przebywały w małych grupach (od 1 do 5 osobników). Ich pokarm stanowiły w przeważającej mierze padlina i odpadki (ponad 60%). Jeśli chodzi o inne źródła pokarmu, to były to zwierzęta dzikie (26%) i domowe (14%). Wśród gatunków zwierząt dzikich dominowała sarna (Capreoulus capreolus) i zając szarak, w następnej kolejności odnotowano ptaki i gryzonie.

Zapobieganie Bezdomnośći Zwierzą

Zjawisko bezdomności zwierząt utrzymuje się
na wysokim poziomie i ma tendencję wzrostową.
Z danych z 20 schronisk
39) wynika, że liczba prze-
bywających tam zwierząt wzrosła w okresie
od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2010 r. z 5.192
do 5.765 (o 11%). W okresie tym do 21 skontrolo-
wanych schronisk przyjęto prawie 63 tys. zwierząt,
z tego blisko 50 tys. bezdomnych psów i prawie
13 tys. kotów
40

Opieka nad zwierzętami

„Zasada trzech R” w ramach prawnych UE W dyrektywie 2010/63/UE w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych po raz pierwszy w prawodawstwie UE uwzględniono „zasadę trzech R” i uznano ją za wiążący wymóg prawny we wszystkich aspektach opieki nad zwierzętami i wykorzystywania zwierząt w tej dziedzinie. Ponadto dyrektywa ta gwarantuje, że zastosowanie tej zasady wykracza poza jej pierwotną interpretację, obejmując warunki hodowli zwierząt i opieki nad nimi, tak by zapewnić udoskonalenie warunków utrzymywania i hodowli zwierząt oraz opieki nad nimi, nawet jeżeli zwierzę nie jest wykorzystywane w procedurach naukowych